Chi tiết tin tức

Sơ đồ tổ chức công ty
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Gia hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của Pháp luật.
Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Hội đồng Thành viên Hội đồng thành viên cử và bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo, điều hành Công ty.
Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thành viên về Điều hành hoạt động của Công ty là Giám đốc.
Quay lại
 
 
Các tin khác
 
 
Phòng vé
Ms. Nguyễn Lê
0922391489
Ms. Nguyễn Thúy
0922391489
Ms. Lê Huệ
0926 862 126
Phòng vận tải
Ms.Lê Thương
0926 862 128
Ms. Lê Hạnh
0926 826 128
Phòng sản xuất
Mr. Bá Phương
0926 861 023
Mr. Lê Vinh
0928 388 222
0926861023
 
Copyright © 2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN GIA